Gamification mot kriminalitet

Vår idé

Idén kring Neighbourhood utvecklades i Ulriksbergskyrkan (UBK) i Växjö där det under första åren drevs som ett pilotprojekt och förstudie i samarbete med Erikshjälpen och Coompanion. Snart fick vi också stöd från Allmänna Arvsfonden för att utveckla arbetet vidare och driva det som ett Arvsfondsprojekt under tre år, vilket gav goda resultat och en hållbar fortsättning. Arbetet bärs fortfarande av Ulriksbergskyrkan och idag med stort stöd från civilsamhället, kommunen och näringslivet.

I mötet med vår målgrupp ringade vi tidigt in tre fokusområden där vi såg ett avgörande behov av utveckling för deras personliga framgång in i vuxenlivet. Vi kallar dessa för: SKOLA, ARBETE och KARAKTÄR och för varje fokusområde har vi ett övergripande mål för våra deltagare:

  1. Ta gymnasieexamen
  2. Vara rustade för att kunna sköta ett jobb
  3. Kunna handskas med motgång, konflikt och grupptryck på ett konstruktivt sätt

Att motivera ungdomar till långsiktiga beslut och tänka på framtiden har dock i alla tider varit en utmaning. Det stora arbetet handlar om att väcka engagemanget.

För att göra det har vi byggt vår verksamhet utifrån den forskning som redan finns om att skapa motivation. Idag arbetar vi huvudsakligen med teorierna kring det salutogena perspektivet (KASAM – Aaron Antonovski), Gamification, Marshmallowtestet (Walter Mischel) och Pygmalioneffekten (Robert Rosenthal). 

Läs mer om våra resultat

Läs mer om appen

Upplägget

Neighbourhoods verksamhet är paketerad i en mobil-app och liknar de spel som ungdomarna är vana att interagera med. Inne i appen hittar man både uppdrag och belöningar.

Uppdragen genererar poäng och poängen används sedan för att köpa belöningar. Ett exempel kan vara att en deltagare går på läxläsning (uppdrag) för att samla poäng till kommande gokartturnering (belöning). Både uppdrag och belöningar utförs fysiskt, men kommuniceras och administreras i appen.

Uppdragen är utformade utifrån våra tre fokusområden: skola, arbete och karaktär medan belöningarna delas upp i två kategorier: event och meriter.

Uppdrag

Skola

För att förbättra våra deltagares resultat i skolan har vi två insatser: 

1. Läxläsning: tre timmar i veckan erbjuder vi läxläsning med volontärer dit deltagarna kan komma och få stöd samtidigt som de samlar poäng i appen. 

2. Närvaro: för att skolresultaten ska förbättras behövs framför allt närvaro i skolan. Därför finns vi också ute på skolorna där vi stöttar våra deltagare för att öka deras närvaro på lektionerna. 

Arbete

Att förberedas för arbetslivet och bli anställningsklar är avgörande för många. Därför erbjuder vi följande insatser:

1. Praktik: Här får man arbetsträning på en verklig arbetsplats. Insatsen belönas med poäng i appen.

2. Workshop: Vi arrangerar arbetsförberedande workshops med teman som: Hur skriver jag CV? Hur klarar jag en arbetsintervju? eller Hur behåller jag ett jobb? 

Karaktär

Att bygga karaktär är vår sista pusselbit för att förvandla deltagarnas framtida förutsättningar. Detta är uppdrag som syftar till att skapa en positiv och proaktiv mentalitet och handlar i huvudsak om två uppdragstyper:

1. Ledarskapsutbildning: Detta är inspirerande heldagar där deltagaren får utvecklas i att leda sig själv och andra. Det kan till exempel handla om ledarskapsstilar, målsättningar eller konflikthantering.

2. Samtal: Enskilt, eller i grupp, träffar vi deltagarna för coachande, värderingsstyrda samtal för att de ska få utvärdera sina motiv, sin riktning samt utmana sin tanke och världsbild.

Belöningar

Event

Våra event är, för många, det som lockar till att börja hos oss. Det är attraktiva aktiviteter som lockar vår målgrupp samtidigt som det skapar meningsfull fritid, nya umgängeskretsar och upptäckta intressen. Under våra belönande aktiviteter lägger vi stor vikt vid den positiva gemenskapen och skapar ett sammanhang där jargongen utmanar det de är vana vid. Ibland blandar vi upp våra deltagare med ungdomar från andra sammanhang och ibland jobbar vi i stället med hög närvaro av målmedvetna ledare.

Något vi själva lärt oss om våra event är att de ibland snarare blir en täckmantel än ett lockbete. Detta ser vi bland ungdomar som vill satsa på skolan, men som har svårt att stå emot grupptrycket. I dessa fall har våra event blivit något man ”skyller på” för att gå på läxhjälp utan att verka töntig eller förmer än vännerna.

Meriter

Slutligen har vi våra meriterande belöningar. Detta är belöningar där deltagarna spenderar sin poäng på saker som direkt kommer bygga ett attraktivare CV och öka deras chanser till jobb. Det kan vara övningskörning med någon av våra volontärer, en truckförarutbildning eller något annat meriterande.

Att ha som mål att ungdomar i riskzonen ska vilja komma på extra läxläsning utöver skoltid kräver, utöver moroten, ett starkt varumärke bland målgruppen. Därför är vi noggranna när vi väljer belönande aktiviteter och tar hänsyn till bland annat följande aspekter:

  1. Det ska främja den positiva gemenskapen.
  2. Det ska hjälpa oss att bygga vårt varumärke mot målgruppen.
  3. Det ska vara något som ger deltagaren stolthet och status utan att behöva göra sig skyldig till brott.
  4. Vi vill bygga självförtroende och ”pannben” hos våra deltagare.

Samarbetspartners och sponsorer